Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
Svjetski dan prava pacijenata, 18.04.2020.
  18.04.2020.

Svjetski dan prava pacijenata, 18.04.2020.

Svjetski dan prava pacijenata obilježava se 18. travnja kada je donijeta Europska povelja o pravima pacijenata, poznatija kao Rimska povelja, nastala 2002. godine u Rimu. Iste godine je ratificirana u Bruxellesu i tako postala temeljni dokument za reformu zdravstva u zemljama EU. Njezino drugo poglavlje, u kojemu je navedeno 14 prava pacijenata, sastavni je dio europskog ustava.

Prema Povelji, svatko ima pravo na pristup svim informacijama koje se odnose na njegovo zdravstveno stanje, na zdravstvene usluge, kao i na sam način njihova korištenja, ali i na sve mogućnosti koje pružaju znanstvena istraživanja i inovativne tehnologije. Isto tako svatko polaže pravo na dostupnost zdravstvenih usluga sukladno njegovim zdravstvenim problemima. Tu ne smije biti diskriminacije s obzirom na pacijentove financijske mogućnosti, na mjesto boravka ili prirodu bolesti. Pacijenti imaju pravo aktivno sudjelovati u odlukama o vlastitom zdravlju, imaju slobodan izbor između različitih postupaka i zahvata, kao i na izbor pružatelja takvih usluga. Važno pravo je povjerljivost vlastitih podataka, a među njima su i oni o našem zdravstvenom stanju i mogućim  dijagnostičkim i terapijskim postupcima kao i zaštita privatnosti tijekom obavljanja pregleda.

Zakon o zaštiti prava pacijenata donesen je 2004. godine.

Osnovna prava pacijenata su:

1. Pravo na suodlučivanje i pravo na obaviještenost,

2. Pravo na prihvaćanje, odnosno odbijanje medicinskoga postupka ili zahvata,

3. Pravo na povjerljivost,

4. Pravo na privatnost,

5. Pravo na održavanje osobnih kontakata,

6. Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove,

7. Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji,

8. Pravo na zaštitu pri sudjelovanju u kliničkim ispitivanjima,

9. Pravo na naknadu štete.

Svi dionici u pružanju i korištenju zdravstvenih usluga, medicinske sestre, tehničari, liječnici, ostali zdravstveni radnici te pacijenti imaju najvišu razinu međusobnog poštovanja, osjećaja i razumijevanja te njihova međusobna sinergija mora biti na najvišoj razini profesionalnosti.

Svaka osoba u određenom trenutku života postane pacijent, to je stanje kada je svatko od nas posebno osjetljiv i ranjiv. Upravo u tim trenucima života razumijevanje zdravstvenih radnika, njihova briga o nama daje svima snagu i nadu u ozdravljenje.

Zato je bitno  da se poštuju prava pacijenata jer kvalitetna provedba zakonom utvrđenih prava doprinosi boljoj kvaliteti zdravstvenih usluga, dobar partnerski odnos između pacijenata i zdravstvenih radnika, a sve to doprinosi zadovoljstvu i sigurnosti na obje strane, uspostavlja potpuno povjerenje i razumijevanje te konačno, kvaliteta provedbe zakona je mjerilo demokracije našega društva.

 


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja