Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, 25. listopada 2022.
  25.10.2022.

Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, 25. listopada 2022.

Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022, dalje: Kolektivni ugovor) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022, dalje: Temeljni kolektivni ugovor) ugovorena je naknada troškova prijevoza od 1,35 kuna po prijeđenom kilometru ako od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada nema organiziranog javnog prijevoza.

Člankom 52. stavcima 23. do 25. Kolektivnog ugovora i člankom 65. stavcima 25. do 27. Temeljnog kolektivnog ugovora propisan je način usklađivanja visine naknade po prijeđenom kilometru sukladno promjenama cijene goriva.

Tako se visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru usklađuje s rastom cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu, i to za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna, odnosno ako bude niža od 11,43 kune ili viša od 13,97 kuna.

Promjena visine naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru objavljuje se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za rad, a kao referentna cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel uzima se cijena na benzinskim postajama INA – Industrija nafte d.d. dostupna na Web portalu mzoe-gor.hr.

 

Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru – 25. listopada 2022.

Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna, odnosno ako bude niža od 11,43 kune ili viša od 13,97 kuna.

Visina naknade troškova prijevoza usklađena je počevši od 1. listopada 2022. sukladno predmetnim odredbama, te je od 1. listopada 2022. naknada iznosila 1,25 kuna po kilometru.

Na dan 25. listopada 2022. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 11,10 kuna, a cijena litre goriva Eurodizel iznosi 13,44 kuna. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 12,27 kune, što je unutar referentne vrijednosti od 11,43 kune do 13,97 kuna.

Temeljem odredbi navedenih kolektivnih ugovora, ako se nakon usklađivanja srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu, ponovno vrati u raspon od 11,43 kune do 13,97 kuna, visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru iznosit će 1,35 kuna.

Slijedom navedenog, visina naknade troškova prijevoza po kilometru počevši od 1. studenog 2022. godine iznosi 1,35 kuna.

Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca studenog, odnosno 29. studenog 2022. godine.

 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike - Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru (gov.hr)

 


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja