Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

30 Godina HSSMS-MT
Zavod za unapređivanje zaštite na radu, sastanak sa predstavnicima Sindikata
  14.10.2016.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu, sastanak sa predstavnicima Sindikata

Pružanje stručne pomoći u području zaštite na radu, različiti programi edukacija, provođenje anketiranja i istraživanja, radne posjete i neposredni uvid u stanje te mjere i aktivnosti za poboljšanje provedbe propisanih mjera zaštite na radu i zaštite zdravlja zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, bile su glavne teme razgovora Vitomir Begovića, ravnatelja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu s predstavnicama Sindikata Brankicom Grgurić, predsjednicom sindikata, Anicom Prašnjak, predsjednicom Glavnog vijeća i Natašom Matejaš Brlić, pravnicom u Sindikatu, održanog u četvrtak 14. listopada 2016.

Sastanku su bili nazočni Ana Akrap, Neven Obradović i Jasminka Kovačević, viši stručni savjetnici u Zavodu.

Razgovaralo se i o provedbi te učincima Nacionalnog programa zaštite zdravlja i sigurnosti na radu osoba zaposlenih u djelatnosti zdravstvene zaštite za razdoblje 2015.-2020. kojeg je izradilo Ministarstvo zdravlja u suradnji s drugim brojnim dionicima, a na čiju provedbu obvezuje Konvencija Međunarodne organizacije rada broj 155, Zakon o zaštiti na radu i Zakon o zdravstvenoj zaštiti.
Prisutni rizici za sigurnost i zdravlje zaposlenih u zdravstvenim ustanovama su brojni i upravo iz tih razloga nužno je za svako mjesto rada, u svakoj ustanovi izraditi uz aktivno sudjelovanje zaposlenih i stručnih osoba kvalitetnu procjenu rizika, te osigurati korištenje kvalitetnih i propisima sukladnih osobnih zaštitnih sredstava i radne opreme, kao ključnu aktivnost u provedbi preventivnih mjera zaštite na radu, zaključili su sudionici sastanka.
Na takav način moguće je smanjiti broj ozljeda i profesionalnih bolesti te bolesti u vezi s radom zdravstvenih radnika, smanjiti broj izostanaka s rada i bolovanja, kao i posljedično troškova zdravstvene zaštite

Provedba specifičnih mjera zdravstvene zaštite od strane specijalista medicine rada i sporta kako u ordinacijama tako posebno i na mjestima rada, uz primjerenu organizaciju zaštite na radu te kontinuiranu suradnju poslodavaca u zdravstvenim ustanovama s radničkim predstavnicima u provedbi svih mjera zaštite na radu pretpostavka je učinkovitosti u očuvanju radne sposobnosti zdravstvenih radnika.

Kampanja EU OSHA „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017. i Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018. prilika je da se i u svim zdravstvenim ustanovama intenziviraju aktivnosti usmjerene na informiranje, edukaciju i osvješćivanje o potrebi svakodnevne brige o uvjetima rada, sigurnosti i zdravlju zaposlenih, rekao je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.
U redovne programe strukovnog i visokog obrazovanja u području zdravstva potrebno je uključiti i sadržaje vezane za zaštitu na radu i zaštitu zdravlja, kako bi budući zaposlenici bili pripremljeni za tržište rada, naglasili su predstavnici Zavoda i Sindikata.

U djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi potrebno je jačati preventivne mjere u zaštiti na radu i zaštiti zdravlja zaposlenih, budući da podaci o stopi ozljeda na radu na 1000 radnika za 2015. g. pokazuju trend rasta sa 15,77 na 17,54 te se ovaj sektor nalazi iznad prosjeka 12,07 koja stopa je zabilježena za prošlu godinu na razini Republike Hrvatske.


MSSMZSSNNEPSUPSIMatica Stanogradnja